Enjoy free shipping on orders over RM30 for members. Valid until 29th February 2024. Register Now!

Pusat Suplemen YesHealth

TERMA DAN SYARAT

Terakhir dikemas kini, 01 April 2021

1. Perjanjian Terma

1.1 Terma dan Syarat ini merupakan perjanjian yang mengikat secara sah yang dibuat antara anda, sama ada secara peribadi atau atas nama entiti (“anda”), dan Yes Health Sdn Bhd, bertempat di Unit A-07-2. Level 3, Blok A, No.1, Jalan Zuhal U5/178, Seksyen U5, 40150 Shah Alam, Selangor, Malaysia (“kita”, “kami"), mengenai akses anda ke dan penggunaan Kedai Suplemen YesHealth (https://yeshealth.com.my/stagingdesign) laman web dan juga aplikasi berkaitan (Laman Web).

Laman Web ini menyediakan perkhidmatan berikut: Kedai E-Commerce yang menjual Produk Pemakanan Kesihatan. Anda bersetuju bahawa dengan mengakses Laman dan/atau Perkhidmatan, anda telah membaca, memahami, dan bersetuju untuk terikat dengan semua Terma dan Syarat ini.

Sekiranya anda tidak bersetuju dengan semua Terma dan Syarat ini, maka anda dilarang menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan dan anda mesti menghentikan penggunaannya dengan segera. Kami mengesyorkan agar anda mencetak salinan Terma dan Syarat ini untuk rujukan di masa hadapan.

1.2 Polisi tambahan yang dinyatakan dalam Bahagian 1.7 di bawah ini, serta syarat dan ketentuan tambahan atau dokumen yang mungkin disiarkan di Laman Web ini dari semasa ke semasa, secara jelas digabungkan dengan rujukan.

1.3 Kami mungkin membuat perubahan pada Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa. Versi kemas kini terkini Terma dan Syarat ini akan ditunjukkan dengan tarikh "Revisi" yang dikemas kini dan versi yang dikemas kini terkini akan berkuatkuasa sebaik sahaja dapat diakses. Anda bertanggungjawab untuk membaca Terma dan Syarat ini untuk terus mengetahui tentang kemas kini. Penggunaan Laman Web yang berterusan oleh anda menunjukkan bahawa anda telah menerima perubahan tersebut.

1.4 Kami mungkin akan mengemas kini atau mengubah Laman Web dari semasa ke semasa untuk mencerminkan perubahan pada produk kami, keperluan pengguna dan/atau keutamaan perniagaan kami.

1.5 Laman Web kami ditujukan kepada orang yang menetap di Malaysia. Maklumat yang diberikan di Laman Web ini tidak bertujuan untuk diedarkan kepada atau digunakan oleh sesiapa atau entiti dalam mana-mana bidang kuasa atau negara di mana pengedaran atau penggunaan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan atau yang akan menjadikan kami memerlukan syarat pendaftaran dalam bidang kuasa atau negara tersebut.

1.6 Dasar tambahan yang juga terpakai untuk penggunaan Laman Web oleh anda termasuk:

■ Dasar Privasi kami https://yeshealth.com.my/stagingdesign/privacy-policy, yang menetapkan syarat-syarat di mana kami memproses data peribadi yang kami kumpulkan dari anda, atau yang anda berikan kepada kami. Dengan menggunakan Laman Web ini, anda bersetuju untuk memproses data berkenaan dan anda menjamin bahawa semua data yang anda berikan adalah tepat.

■ Sekiranya anda membeli barangan fizikal, dan/atau perkhidmatan dari Laman Web, syarat dan terma pembekalan kami https://yeshealth.com.my/stagingdesign/terms-conditions akan digunakan untuk penjualan dan penggunaan.

2. Penggunaan yang Boleh Diterima

2.1 Anda tidak boleh mengakses atau menggunakan Laman Web ini untuk tujuan lain selain daripada tujuan kami menyediakan Laman Web dan Perkhidmatan kami. Laman Web ini tidak boleh digunakan sebagai usaha komersial kecuali yang disokong atau diluluskan oleh kami.

2.2 Sebagai pengguna Laman Web ini, anda bersetuju untuk tidak:

■ Mengambil data atau kandungan lain secara sistematik dari laman web ke pangkalan data atau direktori yang disusun tanpa kebenaran bertulis dari kami

■ Melakukan apa-apa penggunaan Laman Web yang tidak dibenarkan, termasuk mengumpulkan nama pengguna dan/atau alamat e-mel pengguna untuk menghantar e-mel yang tidak diminta atau membuat akaun pengguna dengan alasan palsu

■ Menggunakan Laman Web untuk mengiklankan atau menjual barang dan perkhidmatan

■ Memintas, mematikan, atau mengganggu ciri-ciri yang berkaitan dengan keselamatan di Laman Web ini, termasuk ciri-ciri yang menghalang atau menyekat penggunaan atau penyalinan kandungan apa pun atau menguatkuasakan batasan penggunaan

■ Terlibat dalam pembingkaian atau pautan ke laman web yang tidak dibenarkan

■ Memperdaya, menipu, atau mengelirukan kami dan pengguna lain, terutamanya dalam sebarang usaha untuk mendapatkan maklumat sensitif akaun seperti kata laluan pengguna

■ Menggunakan perkhidmatan sokongan kami dengan tidak wajar, atau menghantar laporan penyalahgunaan atau salah laku palsu

■ Terlibat dalam apa-apa penggunaan sistem automatik, seperti menggunakan skrip untuk mengirim komen atau pesan, atau menggunakan perlombongan data, robot, atau alat pengumpulan dan pengekstrakan data yang serupa

■ Campur tangan, mengganggu, atau membuat bebanan yang tidak wajar di Laman Web atau rangkaian dan perkhidmatan yang disambungkan ke Laman Web

■ Menggunakan segala maklumat yang diperoleh dari Laman Web untuk mengganggu, menyalahgunakan. atau membahayakan orang lain

■ Menggunakan Laman Web atau kandungan Laman Web kami sebagai sebahagian daripada usaha untuk bersaing dengan kami atau untuk menjana pendapatan atau perusahaan komersial

■ Mencuba untuk mengakses mana-mana bahagian laman web yang anda dilarang untuk mengaksesnya

■ Mengganggu, menjengkelkan, menakut-nakutkan, atau mengancam mana-mana pekerja, ejen, atau pengguna lain

■ Menghapus notis hak cipta atau hak milik lain dari mana-mana kandungan

■ Memuat naik atau menghantar (atau percubaan memuat naik atau menyebarkan) virus, Trojan horse, atau bahan lain di yang mengganggu penggunaan mana-mana pihak dan keseronokan laman web, atau bahan apa pun yang bertindak sebagai mekanisma pengumpulan atau penghantaran maklumat pasif atau aktif

■ Menggunakan, melancarkan atau terlibat dalam apa-apa penggunaan sistem automatik, seperti menggunakan skrip untuk mengirim komen atau pesan, atau menggunakan perlombongan data, robot, atau alat pengumpulan dan pengekstrakan data yang serupa

■ Meremehkan, mencemarkan, atau memudaratkan, pada pendapat kami, kami dan/atau Laman Web

■ Menggunakan Laman Web dengan cara yang tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang terpakai

■ Mengancam pengguna dengan maklum balas negatif atau menawarkan perkhidmatan semata-mata untuk memberi maklum balas positif kepada pengguna

■ Pengalaman, kemahiran, atau maklumat yang salah mengenai Pengguna

■ Mengiklankan produk atau perkhidmatan yang tidak dihasilkan oleh kami

■ Memalsukan hubungan dengan kami atau syarikat lain yang anda tidak mempunyai kaitan

3. Maklumat yang anda berikan kepada kami

3.1 Anda menyatakan dan menjamin bahawa: (a) semua maklumat pendaftaran yang anda berikan adalah benar, tepat, terkini, dan lengkap dan berkaitan dengan anda dan bukan pihak ketiga; (b) anda akan mengekalkan ketepatan maklumat tersebut dan segera mengemas kini maklumat yang diperlukan; (c) anda akan merahsiakan kata laluan anda dan akan bertanggungjawab untuk semua penggunaan kata laluan dan akaun anda; (d) anda mempunyai keupayaan undang-undang dan anda bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat ini: dan (e) anda bukan golongan bawah umur di bidang kuasa tempat anda berada, atau jika di bawah umur, anda telah mendapat kebenaran ibu bapa untuk menggunakan Laman Web ini.

Sekiranya anda mengetahui atau mengesyaki bahawa orang lain selain daripada anda mengetahui maklumat pengguna anda (seperti kod pengenalan atau nama pengguna) dan/atau kata laluan, anda haruslah segera memberitahu kami di [email protected].

3.2 Sekiranya anda memberikan maklumat yang tidak benar, tidak tepat, tidak terkini, atau tidak lengkap, kami mungkin akan menggantung atau menamatkan akaun anda. Kami juga mungkin akan membuang atau menukar nama pengguna yang anda telah pilih jika kami merasakan bahawa nama pengguna tersebut tidak sesuai untuk digunakan.

3.3 Sebagai sebahagian daripada fungsi Laman Web, anda boleh menghubungkan akaun anda dengan akaun dalam talian yang mungkin anda miliki dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga (setiap akaun tersebut, Akaun Pihak Ketiga) dengan salah satu: (a) memberikan maklumat log masuk Akaun Ketiga anda melalui laman web; atau (b) membenarkan kami mengakses Akaun Pihak Ketiga anda, seperti yang dibenarkan di bawah terma dan syarat yang terpakai yang mengatur penggunaan setiap Akaun Pihak Ketiga oleh anda.

Anda menyatakan bahawa anda berhak untuk mendedahkan maklumat log masuk Akaun Pihak Ketiga kepada kami dan / atau memberi kami akses ke Akaun Pihak Ketiga anda tanpa melanggar mana-mana terma dan syarat yang mengatur penggunaan anda ke Akaun Pihak Ketiga dan tanpa mewajibkan kami ke pembekal.

3.4 Dengan memberi kami akses ke mana-mana Akaun Pihak Ketiga, anda memahami bahawa (a) kami dapat mengakses, menyediakan dan menyimpan (jika ada) setiap kandungan yang telah anda berikan dan simpan dalam Akaun Pihak Ketiga anda ("Kandungan Rangkaian Sosial" ) sehingga ia tersedia di dan melalui Laman Web melalui akaun anda, termasuk senarai rakan tanpa had; dan (b) kami mungkin mengemukakan dan menerima maklumat tambahan ke Akaun Pihak Ketiga anda dimana anda diberitahu ketika anda menghubungkan akaun anda dengan Akaun Pihak Ketiga.

Maklumat peribadi yang anda hantar ke Akaun Pihak Ketiga mungkin tersedia di dan melalui akaun anda di Laman Web bergantung kepada Akaun Pihak Ketiga yang and pilih and tertakluk kepada tetapan privasi yang telah tetapkan di Akaun Pihak Ketiga. Sila maklum bahawa jika Akaun Pihak Ketiga atau perkhidmatan yang berkaitan tidak tersedia atau akses kami ke Akaun Pihak Ketiga tersebut dihentikan oleh penyedia perkhidmatan pihak ketiga, maka Kandungan Rangkaian Sosial mungkin tidak lagi tersedia di dan melalui Laman Web ini.

Anda mempunyai kemampuan untuk menamatkan sambungan antara akaun anda di laman web dan Akaun Pihak Ketiga anda pada bila-bila masa. Sila maklum bahawa sambungan anda dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang berkaitan dengan akaun pihak ketiga anda diatur sepenuhnya oleh perjanjian anda dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga tersebut. Kami tidak bertanggungjawab untuk memantau apa-apa Kandungan Jaringan Sosial untuk apa-apa tujuan, termasuk tetapi tidak terbatas kepada, untuk ketepatan, kesahan, atau bukan pencerobohan, dan kami tidak bertanggung-jawab atas apa-apa Kandungan Rangkaian Sosial.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami dapat mengakses buku alamat e-mel anda yang berkaitan dengan Akaun Pihak Ketiga dan senarai kenalan anda yang tersimpan di peranti mudah alih atau komputer tablet anda hanya untuk tujuan mengenal pasti dan memberitahu anda mengenai kenalan yang juga telah mendaftar untuk menggunakan Laman Web ini. Atas permintaan e-mel anda ke [email protected] atau melalui tetapan akaun anda (jika berkenaan), kami akan menyahaktifkan sambungan di antara Laman Web dan Akaun Pihak Ketiga anda dan percubaan untuk memadam apa-apa maklumat yang disimpan di dalam pelayan kami yang di peroleh melalui Akaun Pihak Ketiga tersebut, kecuali nama pengguna dan gambar profil yang berkaitan dengan akaun anda.

4. Kandungan Kami

4.1 Melainkan dinyatakan sebaliknya, Laman Web dan Perkhidmatan termasuk kod sumber, pangkalan data, fungsi, perisian, reka bentuk laman web, audio, video, teks, gambar, dan grafik di dalam Laman (Kandungan Kami) dimiliki dan dilesenkan kepada kami dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan tanda dagangan.

4.2 Kecuali dinyatakan secara jelas di dalam Terma dan Syarat ini, tiada bahagian dalam Laman Web, Perkhidmatan atau Kandungan Kami boleh disalin, dihasilkan semula, digabungkan, diterbitkan semula, dimuat naik, disiarkan, dipaparkan secara terbuka, dikodkan, diterjemahkan, dihantar, diedarkan, dijual, dilesenkan, atau sebaliknya dieksploitasi untuk apa-apa tujuan komersial, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu dari kami.

4.3 Dengan syarat anda layak menggunakan Laman Web ini, anda diberi lesen terhad untuk mengakses and menggunakan Laman Web dan Kandungan laman web kami dan untuk memuat turun atau mencetak salinan untuk mana-mana bahagian kandungan dimana akses yang diperolehi adalah semata-mata untuk kegunaan peribadi, bukan penggunaan komersial.

4.4 Anda tidak boleh (a) cuba untuk mendapatkan akses tanpa kebenaran ke Laman Web, atau rangkaian, pelayan atau sistem komputer yang dihubungkan ke Laman Web; dan/atau (b) melakukan apa-apa dengan tujuan termasuk pembetulan ralat, pengubahsuaian, penyesuaian, penambahan atau penambahbaikan padan Laman atau Kandungan Kami, termasuk pengubahsuaian salinan kertas atau digital yang mungkin telah anda muat turun.

4.5 Kami akan (a) menyediakan Laman Web dan Kandungan Kami dengan kemahiran dan penjagaan yang munasabah; dan (b) menggunakan perisian pengesanan virus standard industri untuk cuba menyekat muat naik kandungan ke Laman Web yang mengandungi virus.

4.6 Kandungan di Laman Web ini disediakan untuk maklumat umum sahaja. Ia tidak bertujuan untuk memberi nasihat yang anda perlu bergantung. Anda perlu mendapatkan nasihat daripada profesional atau pakar sebelum mengambil, atau enggan mengambil, apa-apa tindakan berdasarkan kandungan di Laman Web.

4.7 Meskipun kami melakukan usaha yang wajar untuk mengemas kini laman web kami, kami tidak akan membuat apa-apa pernyataan, jaminan, sama ada tersurat atau tersirat, bahawa Kandungan Kami di dalam Laman Web adalah tepat, lengkap atau terkini.

5. Pengurusan Laman Web

5.1 Kami berhak mengikut budi bicara kami, untuk (1) memantau pelanggaran Terma dan Syarat di Laman Web ini; (2) mengambil tindakan sewajarnya terhadap sesiapa yang melanggar undang-undang tersedia atau Terma dan Syarat ini; (3) menghapuskan dari Laman Web atau menyahgunakan kesemua fail dan kandungan yang melebihi saiz atau apa-apa cara yang membebankan sistem kami; dan (4) sebaliknya menguruskan Laman Web dengan cara yang ditentukan untuk melindungi hak dan harta kami dan untuk memudahkan fungsi Laman Web dan Servis yang sewajarnya.

5.2 Kami tidak menjamin bahawa Laman Web kami akan selamat dan bebas daripada pepijat atau virus.

5.3 Anda bertanggungjawab untuk mengkonfigurasi teknologi maklumat, program komputer dan platform anda untuk mengakses Laman Web dan anda harus menggunakan perisian perlindungan virus anda sendiri.

6. Pengubahsuaian dan Ketersediaan Laman Web

6.1 Kami berhak untuk menukar, mengubah, atau membuang kandungan Laman Web pada bila-bila masa atau di atas apa-apa sebab sahaja mengikut budi bicara kami tanpa pemberitahuan. Kami juga berhak untuk mengubah atau memberhentikan ke semua atau sebahagian Perkhidmatan tanpa notis pada bila-bila masa.

6.2 Kami tidak menjamin bahawa Laman Web dan Perkhidmatan akan sentiasa sedia. Kami mungkin akan mengalami masalah perkakasan, perisian atau masalah lain atau perlu melakukan penyelenggaraan pada Laman Web yang mungkin menyebabkan gangguan, kelewatan, atau kesalahan.

6.3 Mungkin ada maklumat di Laman Web yang mengandungi kesalahan tipografi, ketidaktepatan, atau kelalaian yang mungkin berkaitan dengan Perkhidmatan, termasuk keterangan, harga, ketersediaan, dan pelbagai maklumat lain. Kami berhak untuk membetulkan apa-apa kesalahan, ketidaktepatan, atau peninggalan dan untuk menukar atau mengemas kini maklumat pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

7. Penafian / Had Liabiliti

7.0 Laman Web dan Perkhidmatan disediakan berdasarkan apa yang ada dan tersedia. Jika anda bersetuju bahawa risiko penggunaan anda di Laman Web dan/atau Perkhidmatan akan menjadi tanggungjawab anda sendiri kecuali yang tertakluk di dalam Terma dan Syarat. Semua jaminan, terma, syarat, dan janji, tersurat atau tersirat (termasuk berdasarkan undang-undang, kebiasaan atau penggunaan, cara berurusan, atau undang-undang umum) sehubungan dengan Laman Web atau Perkhidmatan dan penggunaanya termasuk , tanpa batasan, jaminan tersirat dengan kualiti yang memuaskan, kecergasan untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran dikecualikan sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku.

Kami tidak memberikan jaminan atau pernyataan mengenai ketepatan atau kelengkapan kandungan Laman Web dan tidak bertanggungjawab atas sebarang (1) kesalahan atau ketinggalan kandungan; (2) sebarang akses tanpa izin ke atau penggunaan pelayan kami dan/atau mana-mana dan semua maklumat peribadi dan/atau maklumat kewangan yang disimpan di pelayan kami; (3) sebarang gangguan atau penghentian penghantaran ke atau dari Laman Web atau Perkhidmatan; dan/atau (4) pepijat, virus, trojan horse, atau sejenisnya yang dapat disebarkan ke atau melalui laman web oleh pihak ketiga mana pun. Kami tidak akan bertanggungjawab atas kelewatan atau kegagalan untuk mematuhi kewajipan yang kami tetapkan di bawah Terma dan Syarat ini sekiranya kelewatan atau kegagalan tersebut disebabkan oleh peristiwa di luar kawalan kami.

7.2 Tanggungjawab kami untuk kehilangan atau kerosakan yang anda hadapi:

Sama ada anda adalah seorang pengguna atau pengguna perniagaan:

■ Kami tidak mengecualikan atau menghadkan tanggungjawab kami terhadap anda yang menyalahi undang-undang untuk berbuat demikian. Ini termasuk tanggungjawab untuk kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh kecuaian kami atau kecuaian pekerja, ejen, atau subkontraktor dan kerana penipuan atau penafian yang salah.

■ Jika kami gagal untuk mematuhi Terma dan Syarat ini, kami akan bertanggungjawab untuk kehilangan atau kerosakan yang anda alami yang merupakan akibat yang boleh dijangka kerana pelanggaran Terma dan Syarat ini, tetapi kami tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kehilangan atau kerosakan yang tidak boleh dijangka ketika anda mula menggunakan Laman Web/Perkhidmatan.

Walau apapun kandungan yang bertentangan dalam bahagian Penafian /Had Liabiliti, liabiliti kami kepada anda untuk sebarang sebab dan tanpa mengira bentuk tindakan, akan sentiasa terhad kepada jumlah agregat keseluruhan yang sama dengan jumlah yang lebih besar daripada amaun yang dibayar, jika ada, oleh anda kepada kami untuk Perkhidmatan / Tapak dalam tempoh enam (6) bulan sebelum timbul sebarang punca tindakan. Batasan dan pengecualian liabiliti yang berbeza akan dikenakan kepada liabiliti yang timbul kerana pembekalan mana-mana produk kepada anda, yang akan dinyatakan dalam Terma dan syarat bekalan kami https://yeshealth.com.my/bm/terms-conditions. https://yeshealth.com.my/stagingdesign/terms-conditions.

Sekiranya anda adalah pengguna:

■ Sila maklum bahawa kami hanya menyediakan Laman Web kami untuk kegunaan domestik dan peribadi. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Laman Web kami untuk sebarang tujuan komersial atau perniagaan, dan kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian keuntungan, kerugian perniagaan, gangguan perniagaan, atau kehilangan peluang perniagaan.

■ Sekiranya kandungan digital yang kami sediakan rosak, merosakkan peranti atau kandungan digital milik anda dan ia disebabkan kegagalan kami untuk mengaplikasikan penjagaan dan kemahiran yang betul, kami akan samada membaiki kerosakan tersebut atau membayar pampasan kepada anda.

■ Anda mempunyai hak undang-undang berkaitan dengan barang yang rosak atau tidak seperti yang dijelaskan. Nasihat mengenai hak undang-undang anda boleh didapati dari pejabat Biro Nasihat Warganegara atau pejabat Piawaian Perdagangan tempatan anda. Tiada sebarang perkara dalam Terma dan Syarat ini yang mempengaruhi hak undang-undang ini.

8. Terma dan Penamatan

8.1 Terma dan Syarat ini akan terus berkuatkuasa dan berkesan semasa anda menggunakan Laman Web atau Perkhidmatan atau sebaliknya anda pengguna Laman Web, seperti yang ternyata. Anda boleh menghentikan penggunaan atau penyertaan anda pada bila-bila masa, untuk apa-apa tujuan, dengan mengikuti arahan untuk menghentikan akaun pengguna di dalam tetapan akaun anda, jika ada, atau dengan menghubungi kami di [email protected].

8.2 Tanpa menghadkan sebarang peruntukan lain di dalam Terma dan Syarat ini, kami berhak untuk, berdasarkan budi bicara kami dan tanpa pemberitahuan atau tanggungjawab, menafikan akses ke dan penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan (termasuk menyekat alamat IP tertentu), ke sesiapa untuk apa jua sebab termasuk tanpa batasan untuk pelanggaran mana-mana perwakilan, jaminan atau perjanjian yang terkandung di dalam Terma dan Syarat ini atau mana-mana undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan.

Sekiranya kami menentukan, mengikut budi bicara kami, yang penggunaan anda di Laman Web/Perkhidmatan telah melanggar Terma dan Syarat ini atau mana-mana undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan, kami boleh menghentikan penggunaan atau penyertaan anda di Laman Web dan Perkhidmatan atau menghapus profil anda dan apa-apa kandungan atau maklumat yang telah anda siarkan pada bila-bila masa, tanpa amaran, mengikut budi bicara kami.

8.3 Sekiranya kami menghentikan atau menggantung akaun anda dengan alasan yang dinyatakan dalam Bahagian 9, anda dilarang daripada mendaftar atau membuat akaun baru dibawah nama anda, nama palsu atau pinjaman, atau nama pihak ketiga, walaupun anda bertindak bagi pihak ketiga. Selain menghentikan atau menggantung akaun anda, kami berhak untuk menggambil tindakan undang-undang yang sesuai, tanpa batasan sivil, penjenayah, dan injuksi.

9. Umum

9.1 Melayari Laman Web, menghantar e-mel kepada kami, dan mengisi borang dalam talian merupakan komunikasi elektronik. Anda bersetuju untuk menerima komunikasi elektronik dan anda bersetuju bahawa semua perjanjian, notis, pendedahan, dan komunikasi lain yang kami sediakan kepada anda secara elektronik, melalui e-mel dan di Laman Web, memenuhi sebarang keperluan undang-undang bahawa komunikasi tersebut secara bertulis.

Anda dengan ini bersetuju dengan penggunaan tandatangan elektronik, kontrak, pesanan, dan rekod lain dan ke penyampaian notis, polisi dan rekod transaksi yang dimulakan atau dilengkapkan oleh kami atau melalui Laman Web. Anda dengan ini mengetepikan sebarang hak atau keperluan berdasarkan undang-undang, peraturan, ketetapan, atau undang-undang lain di mana-mana bidang kuasa yang memerlukan tandatangan asal atau penghantaran atau penyimpan rekod bukan elektronik, atau ke pembayaran atau pemberian kredit selain daripada elektronik.

9.2 Terma dan Syarat ini dan sebarang polisi atau peraturan operasi yang disiarkan oleh kami di Laman Web atau berkenaan dengan keseluruhan perjanjian dan persefahaman di antara anda dan kami.

9.3 Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menegakkan sebarang hak atau ketentuan Terma dan Syarat ini tidak akan berfungsi sebagai pengabaian hak atau peruntukan tersebut.

9.4 Kami boleh menyerahkan mana-mana atau kesemua hak dan kewajiban kami kepada orang lain pada bila-bila masa.

9.5 Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kehilangan, kerosakan, kelewatan, atau kegagalan untuk bertindak disebabkan oleh apa-apa sebab yang diluar kawalan kami yang munasabah.

9.6 Sekiranya ada ketentuan atau sebahagian daripada ketentuan Terma dan Syarat ini tidak sah, terbatal atau tidak dapat dilaksanakan, ketentuan atau sebahagian daripada ketentuan tersebut dianggap terpisah daripada Terma dan Syarat ini dan tidak mempengaruhi kesahan dan perlaksanaan sebarang ketentuan yang berbaki.

9.7 Tiada usaha sama, perkongsian, pekerjaan, atau hubungan agensi dibuat antara kami dan anda disebabkan Terma dan Syarat ini atau penggunaan Laman Web atau Perkhidmatan.

9.8 Berikut adalah tanda dagang Yes Health Sdn Bhd. Anda tidak dibenarkan untuk menggunakannya tanpa kebenaran kami, kecuali jika ia adalah sebahagian daripada bahan Laman Web kami yang menyatakan anda dibenarkan untuk menggunakannya.

■ YesHealth Naturally™️, bertanda dagang di Malaysia.

9.9 Seseorang yang bukan merupakan pihak Terma dan Syarat ini tidak mempunyai hak dibawah Akta Kontrak (Hak Pihak Ketiga) 1999 untuk melaksanakan sebarang Terma dan Syarat ini.

9.10 Untuk menyelesaikan aduan berkenaan Perkhidmatan atau untuk menerima maklumat dengan lebih lanjut berkenaan Perkhidmatan, sila hubungi kami menerusi, [email protected] atau pos ke alamat:

Yes Health Sdn Bhd Unit A-07-2. Level 3, Blok A, No.1, Jalan Zuhal U5/178, Seksyen U5, 40150 Shah Alam, Selangor, Malaysia 

Troli pembelian0
There are no products in the cart!
Teruskan membeli
0

Hari Raya Aidilfitri Holiday Notice

Dear valued customers,

YesHealth will be temporarily closed for the celebration of Hari Raya Aidilfitri, starting from April 10, 2024 (Wednesday) to April 12 , 2024 (Friday). We will resume normal operations on April 15, 2024 (Monday).

The final shipment before the closure will be on February 9, 2024 (Tuesday). Any orders received after this date will be processed and shipped once we return to work.

We appreciate your understanding. Thank you.

YesHealth Sdn Bhd